Pharmac Finland

Tampereen kotihoidolle suunniteltiin koulutus arjen tarpeisiin pohjautuen

Pharmac toteutti Tampereen kotihoidolle koulutuksen, jonka aihealueet valikoituivat turvallisen lääkehoidon alueelta teemoina mm. riskilääkkeet ja turvallisen lääkehoidon toteuttaminen. Asiantuntijafarmaseutti suunnitteli kokonaisuuden yhdessä asiakkaan kanssa tarvelähtöisesti: laadittiin hahmotelma koulutussisällöstä ja käytännön toteutuksesta jonka pohjalta asiakas sai konkreettisen tarjouksen. Koulutuksessa käytiin läpi turvallista lääkehoitoa useiden eri esimerkkitapausten kautta, joka herätti osallistujissa paljon ajatuksia mm. miten koulutusta sovelletaan omassa työssä. 

’Meillä kotihoidossa turvallinen lääkehoito on keskeinen osa potilasturvallisuutta ja asiakkaiden hyvää hoitoa.Mahdollisten lääkehoitoon liittyvien riskien ennaltaehkäiseminen on ensiarvoisen tärkeää ja sen osalta haluamme pitää henkilöstömme osaamista yllä. Pharmacin OmaPro-koulutuksen sisällön pystyimme räätälöimään tarpeidemme mukaan ja toteutus olikin erittäin hyvin meille suunniteltu.’

Palvelupäällikkö Lea Mäkinen, Tampereen kotihoito

 

Jaa: