Pharmac Finland

Lääkitysturvallisuus  – Iäkkään potilaan voinnin kulmakivi

Ikäihmiset käyttävät lääkkeitä eniten ja ovat siksi ryhmä, jonka lääkityksen haasteisiin puuttuminen on terveydenhuollolle vaikuttavaa ja potilaan hyvinvointia tukevaa. Lääkitysturvallisuus nousee keskeiseen asemaan varmistettaessa ikäihmisen vointia ja elämänlaatua. Yhteistyöllä ja eri toimijoiden ymmärryksellä voimme luoda vahvan perustan, joka tukee iäkkään potilaan hyvinvointia.

Lääkehoidon onnistuminen ja lääkitysturvallisuus ei ole vain yhden ammattikunnan asia. Sen varmistamisessa on osansa niin apteekilla, hoitoyksiköllä, lääkärillä kuin potilaalla itsellään. Yhteistyön avulla varmistetaan lääkkeiden oikea käyttö, vältetään mahdolliset haittavaikutukset ja luodaan avoin ilmapiiri tiedon jakamiselle. Näin mahdollisiin lääkehoidon kehitystarpeisiin tai hankaluuksiin päästään puuttumaan nopeasti.

Apteekki matalan kynnyksen terveyspisteenä

Suomalaiset kuluttajat luottavat apteekkiin ja apteekkien kanssa tehtyä yhteistyötä arvostetaan myös hoitoyksiköissä paljon. Erityisesti arvostetaan omaa lähiapteekkia, sen joustavuutta ja matalaa kynnystä olla yhteydessä.

Apteekin rooli terveydenhuollossa on kasvanut erityisesti paikkakunnilla, joilla paikalliset terveyspalvelut ovat vähentyneet. Usein apteekki on pienemmillä paikkakunnilla ainoa terveyspiste, johon voi saapua ilman ajanvarausta ja saada monipuolista apua. Apteekki ei ole pelkästään lääkkeiden jakelupaikka, vaan myös matalan kynnyksen terveyspiste. Asiakkaat voivat keskustella apteekin ammattilaisten kanssa lääkityksestään, kysyä ja saada tukea.

Apteekit tarjoavat monipuolisia palveluita, jotka tukevat paikallista terveydenhuoltoa. Ne toimivat ennaltaehkäisevänä voimavarana osana hyvinvointialueiden lääkehoidon prosesseja. Lääkitysturvallisuutta tukevana palveluna farmasian ammattilainen pystyy tarjoamaan hoitoyksikölle mahdollisuutta esimerkiksi arvioida asiakkaiden lääkitys vuosittain. Tämä moniammatillinen yhteistyö on kustannustehokasta, sillä se mahdollistaa aikaisen puuttumisen kehitystarpeisiin ja hankaluuksiin.

Yhteistyön merkitys ja onnistumisen kulmakivet

  • avaintekijänä avoin ja selkeä viestintä eri toimijoiden välillä
  • tiivis yhteydenpito
  • tiedonvaihto ja muiden mielipiteiden kuunteleminen edistävät terveydenhuollon laadun paranemista
  • säännölliset lääkityksen arvioinnit auttavat varmistamaan potilaan ajantasaisen ja tarpeenmukaisen lääkityksen
  • potilaan ja/tai omaisten osallistaminen ja lääketieto

Olemme Pharmacilla tehneet jo vuosia yhteistyötä suomalaisten apteekkien ja hoitoyksiköiden kanssa lääkkeiden koneellisen annosjakelun parissa. Haluamme olla mukana jatkossakin ja entistä laajemmin varmistamassa moniammatillisen yhteistyön onnistumista ja farmaseuttisen osaamisen esilläoloa.

Pidetään yhteyttä, varmistetaan osaltamme tarkoituksenmukaista lääkehoitoa ja edistetään yhdessä potilaiden hyvinvointia!

Jaa: